Mijn visie op 'cardiovasculaire preventie-risicostratificatie’


‘Life style modification’ ..........
ten tijde van crisis: ’Now more than ever’

Naast “oncologische (kanker)” blijven vooral “cardiovasculaire(hart- en bloedvaten) en metabole” aandoeningen (hartinfarcten,hersenberoertes,suikerziekte,zwaarlijvigheid en hoge bloeddruk & cholesterol) ons “gezond welbevinden” vanaf ons veertigste levensjaar in toenemende mate hypothekeren

De betere levensverwachting,dewelke zich de afgelopen decennia aftekent, is te danken aan de vooruitgang op medisch vlak enerzijds in de curatieve behandeling van deze aandoeningen (chirurgische(bypass en transplantaties) en niet-chirurgische interventies (dotteren, stents en ablaties), medicatie & reanimatietechnieken), anderzijds door de vroegtijdige preventieve aanpak van risicogroepen

Dit heeft geleid tot verdere “vergrijzing van onze bevolking“, dewelke in toenemende mate het kostenplaatje van onze sociale zekerheid dreigt te hypothekeren.

Ondanks een “overmaat” aan informatie, kennis & regelgeving, zowel van overheidswege als vanuit de medische zorgsector & industrie, is er een stijgende prevalentie & incidentie (epidemiologie) van deze aandoeningen. De oorzaak hiervan dient gezocht in de toch wel “drastisch gewijzigde levensstijl van onze Westerse samenleving“ de laatste decennia (veranderd voedingspatroon, méér sedentair leven, chronische slaapdeprivatie, job& socio-familiale stress e.a.).

Bewustwordingstrategieën & initiatieven gecoördineerd vanuit deze 3 betrokken partijen (zorgverstrekkers, industrie & overheid) lijken de laatste jaren “de publieke opinie” in toenemende mate ‘te sensibiliseren’ wat moet leiden tot ‘resultaat’.

Geregelde dagelijkse fysieke activiteit’ gecombineerd met een ‘gezond voedingspatroon’ zijn de 2 pijlers van een ‘gezonde levensstijl’ dewelke, los van elk geassocieerd ziektebeeld en/of risicoprofiel, dient te worden nagestreefd en behouden.

Het “motiveren en responsabiliseren” van de populatie ’at risk’ blijft echter de ‘uitdaging’ en kan maar tot resultaat leiden mits ‘volharding’(coaching).

Een individueel grondig medisch internistisch-cardiovasculair screening onderzoek “around midlife” ter risicostratificatie is “de uitgangsbasis” voor het opstarten van ‘lifestyle modification’ odvv deskundig ‘bewegings- &sportadvies’ gecombineerd met ‘voedingsadvies’…(cfr lifestyle coaching) en, waar nodig, opstarten van medicatie.

Andere doelgroepen voor “lifestyle modification “ zijn “de schoolgaande jeugd” en “de nog fitte seniors”. Deze doelgroepen worden best ‘laagdrempelig’ bereikt via respectievelijk de scholengemeenschap,jeugd- en sportverenigingen enerzijds en bv het bedrijfs- en verenigingsleven anderzijds. Een belangrijke medeparticiperende rol hunnentwege is hierin dan ook noodzakelijk, naast deze van de overige 3 betrokken partijen.

Gelieve bij een afspraak uw SIS-kaart en een klevertje van de mutualiteit mee te brengen.
In geval van afspraak bij Dr. Vermylen ook best sportieve kledij.


© 2024 · Geldenaaksevest 78 - 3000 Leuven · T: 016 22 44 14